12.00
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bão Chiếu (1 bài)
- Tạ Linh Vận (5 bài)
- Nhan Diên Chi (1 bài)
- Đào Tiềm (42 bài)
- Thẩm Ước (2 bài)
Tạo ngày 21/06/2014 09:27 bởi Vanachi
Tàng Chất 臧質 (400-454) tự Hàm Văn 含文, một danh tướng nước Tống thời Nam Bắc triều, người Đông Hoàn Cử (nay thuộc Sơn Đông), cha Tàng Hy 臧熹 là em của Vũ Kính hoàng hậu 武敬皇后. Ông từng giữ các chức Tham quân trong cung thái tử, Viên ngoại tán kỵ thị lang, Phủ vận tham quân, Kiến Bình thái thú, Lịch Dương thái thú, Thứ sử các châu Từ và Duyện.

Năm Hiếu Kiến thứ nhất (454), ông cùng Kinh Châu thứ sử Lưu Nghĩa Tuyên 劉義宣 và Dự Châu thứ sử Lỗ Sảng 魯塽 khởi binh tạo phản, bị quân triều đình đánh bại. Tháng 6 năm đó, ông bị quân Tống giết chết ở Vũ Xương và mang đầu về Kiến Khang.