Lên đường xuống Dương Châu,
Núi Sở tiễn mé đầu,
Đưa tay ôm eo ngó,
Sông sao chẳng chảy mau!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.