Mạc Sầu ở đâu đó?
Thạch Thành ngụ phía tây.
Thuyền con đôi mái dạo,
Đưa nàng tới chốn đây.
Lên đường xuống Dương Châu,
Núi Sở tiễn mé đầu,
Đưa tay ôm eo ngó,
Sông sao chẳng chảy mau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.