Em bảo anh rằng em thấy Chúa Trời
Anh bảo em đó là trang giấy
Và một ngọn nến đang cháy
Và con lừa dán mắt vào thôi.