"Hãy nghĩ như tôi nghĩ – một người nói thế –
Hoặc anh là kẻ xấu xa gớm ghiếc
Anh là con cóc".

Suy nghĩ một lát rồi tôi trả lời
"Nếu thế thì tôi xin làm con cóc thôi".