Lời của gió thì thầm:
"Tạm biệt! Tạm biệt!"
Những giọng nói thì thầm trong bóng đêm:
"Tạm biệt! Tạm biệt!"
Tôi giơ đôi bàn tay ra phía trước
Và kêu: "Không! Không!"
Lời của gió thì thầm:
"Tạm biệt! Tạm biệt!"
Những giọng nói thì thầm trong bóng đêm:
"Tạm biệt! Tạm biệt!"