Tôi đứng trên đồi cao
Nhìn xuống: có biết bao con quỉ
Lượn lờ, bay nhảy.
Say sưa với lỗi lầm.
Một quỉ nhìn lên, cười nhe răng
Bảo tôi: "Chào người anh em, đồng chí!"