Sophia de Mello Breyner trong vườn nhà, 11 tháng 7 năm 1999