Tất cả pháp dẫn đầu bởi ý
Ý tạo ra và ý chủ bày
Ý mà ô nhiễm, hại thay
Nói năng, hành động lầm sai rước vào
Rồi đây khổ não sầu đau
Như xe lẽo đẽo theo sau chân bò


Nguồn: Kinh Pháp cú (chuyển thể song thất lục bát), Tỳ khưu Trung Thiện, NXB Hồng Đức, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)