Một người nghiêm trang
Bước nghiêm trang
Thật buồn

Một người nghiêm trang
Khóc nghiêm trang
Thật kỳ

Một người nghiêm trang
Cáo lỗi nghiêm trang
Thật bực

Một người nghiêm trang
Nghiêm trang giết một người
Thật khủng khiếp

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)