Nếu gặp nhau anh nói, ‘Xin chào’
Đó là thể hiện sự chào nhau.
Nếu em hỏi anh điều cảm thấy,
Anh nghĩ đó là kính trọng nhau.
Nếu ta dừng lại nói đôi câu,
Đó là một cuộc trò chuyện nhau.
Nếu chúng ta đều cùng thấu hiểu,
Đó là sự giao tiếp với nhau.
Nếu ta cãi cọ, rồi đánh nhau,
Đó là một sự đổi thay mau.
Nếu sau này ta nhìn ra lỗi,
Đó là sự hoà giải với nhau.
Nếu ta giúp nhau việc gia đình,
Đó là hợp tác ta với mình.
Tất cả hành vi này góp lại
Sẽ làm cho cuộc sống Văn minh.
(Và nếu nói đây thơ tuyệt tác,
Đó có phải là phóng đại không?)