Trái cây tự khoe rằng:
"Mình đang chín ngon ngọt"
Thực ra nó đã mục
Hiện đang nằm trong xô rác kia...
Nhiều khi nhìn lớp vỏ
Không nhận rõ màu lòng


1974
Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)