Một nghệ sĩ nhân dân
Uống nước quả lê trong hiệu ăn.
Một chàng say đến gần mời mọc:
- Đến với chúng tôi uống rượu đi anh!
Anh đóng vai chàng say trong "ngòi nổ"
Thoạt trông, tôi đã nhận ra ngay.

Nghệ sĩ nhân dân từ tốn đáp:
- Tôi không nghiện đâu, dẫu đã đóng vai say.
- Anh uống chứ, cùng chúng tôi hát nhé ?
- Anh vui lòng tha cho tôi nghe.
- Vì sao anh lại không uống rượu ?
- Vì tôi không biết uống bao giờ.

- Tự làm cao, tách xa quần chúng
Thế mà cũng "nghệ sĩ nhân dân"
Anh coi thường chúng tôi quá đấy
Ai mà chẳng uống rượu đôi lần.
- Tôi biết nói thế nào được nhỉ
Bởi vì tôi không phải quái thai!

Dẫu dân chúng còn nhiều người nghiện rượu
Không thể hoà mình theo kiểu chàng say.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)