Hai con kiến nhỏ trên đường
Khiêng người đồng loại phình trương to đùng
Đường non khúc khuỷu trập trùng
Hai con kiến ấy lần từng bước đi
Vật khiêng nào có nhẹ gì
Nhưng lòng kiên nhẫn không hề chuyển lay


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)