Có một chú cừu đen
Theo sườn núi đi lên
Đến một chiếc cầu vắng
Thì gặp anh cừu trắng

Cừu trắng nói: "Nghe đây!
Vấn đề là thế này:
Cầu hẹp, không đi được
Anh nhường tôi đi trước!"

Cừu đen đáp: "Be be
Anh nói sao dễ nghe!
Tôi ấy à? Xin lỗi
Xê ra, đừng cản lối!"

Rồi cừu trắng, cừu đen
Cùng hăng hái bước lên
Húc, tranh nhau đi trước
Nhưng đi làm sao được?

Mặt trời chiếu trên cao
Dưới cầu sông cuộn chảy
Cả hai con lộn nhào
Chết dưới dòng sông ấy!


Nguồn: Thơ Nga chọn lọc (dịch), Thái Bá Tân, NXB Giáo dục, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)