Sinh ra từ bọt xà phòng
Kìa bao bong bóng tròng trành lượn bay
Chúng làm sửng sốt đó đây
Bởi màu sắc mộng, ánh ngày long lanh

Một làn gió nhẹ mỏng manh
Ngàn bong bóng ấy gặp nhành cây con
Lát giây tất cả đều tan
Chỉ còn vệt ướt nhỏ đen, không hồn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)