Chim sáo đá mổ được con giun
Kẹp vào mỏ, vụt lên mây trắng
Mặc cho con giun kia cứ tưởng
Con giun này nay đã biết bay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)