Nếu phải trải thêm một lần chiến đấu
Hãy cho tôi theo nếp cũ từng làm
Để tôi trước tiên hãy là chiến sĩ
Trong đội ngũ tiền tiêu xung kích tiểu đoàn

Người chỉ huy tôi chỉ cần là thượng sĩ
Cho cả cuộc chiến tranh ít nhất một phần ba
Để lăn lóc từ đây từ đỉnh cao sống chết
Tôi sẽ tìm đường tụt xuống với thơ ca!


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt dịch, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)