Một cành cây khô
Rơi xuống, áp vào cỏ ướt
Khuôn mặt anh khô cằn vì thế sự
Áp vào ngực em

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)