Kể từ đây, kết thúc rồi
Hình hài em sẽ đến hồi rã tan,
Bàn tay yêu dấu bạn thân,
Thân này đã khóc với ân tình trào;
Em không còn lối thoát nào
Ai yêu đời với tình sâu sắc này:
Hương vườn trong biển mưa bay,
Một mình cầu nguyện ở đây hàng giờ —
Từ khi bóng tối đang chờ
Em đi theo sóng xô bờ trầm luân
Hát bằng hơi thở cuối cùng;
Vài giờ ánh sáng, rồi vùng ngẩng lên;
Yêu đời – cải tử hoàn sinh
Cho em được sống dẫu xin cách nào.