Đâu ai thấy mặt người yêu tôi,
Chỉ biết tình này ngắn ngủi thôi,
Mặc lấy thời gian duyên gió thoảng
Như lá mùa thu buổi tàn rơi.
Người ta thắc mắc sao không khóc,
Thật lạ kỳ tôi chỉ hát thôi,
Họ bảo, “Tình yêu nàng sâu sắc
Vì nó chỉ làm nhói chút thôi.”
Họ chưa từng thấy, nên đâu hiểu
Đó là nơi kín nhất tim tôi
Xót thương cho họ như thiên sứ
Những kẻ chưa thấy mặt Chúa Trời.