Lát đây em đã đi rồi
Sống trong âm nhạc chơi vơi bên đời,
Như bèo bọt nẩy sinh sôi
Sau khi triều sóng tan trong biển già.
Rồi ngày đêm lại bùng ra
Bài ca bọt sóng sáng loà mỏng manh,
Đời cho lấp lánh qua nhanh
Để rồi kết cuộc cũng thành hư vô.