Khi tháng Tư quyện trên đầu
Và rồi em thấy chìm sâu mộng vàng
Bụi trần bí mật không màng
Con tim sống chết mới càng nâng niu.

Khi tháng Tư gió đổi chiều,
Chim sơn ca biết,
ba điều nhẹ tênh
Với từng cơn gió thổi lên.

Nhà chàng én đậu bên hiên rộn ràng,
Như mưa từ nẻo quan san,
Nhắn chim sẻ nhỏ
Về ngang cửa chàng.

Hỡi chim sẻ nhỏ bay ngang,
Khi em đang giấc mơ màng miên du,
Kể nghe bí mật tình sâu
Điều mà em chết mang vào thiên thu.