Nhớ anh khi thức giấc nồng
Một cơn gió cũng khiến lòng mừng lo
Âm thanh biển cả, xô bờ
Những cây đại thụ trơ trơ như nào.
Nghĩ lui nghĩ tới trong đầu
Khi trời tối chuyển lá vào mong manh-
Nghĩ người tìm đến là anh,
Anh là cơn gió dỗ dành hồn em.