Nơi kho báu của trái tim tôi
Tôi đã đặt vào một đồng xu
Một đồng xu
Mà thời gian không thể mang đi
mà kẻ cắp chẳng thể nào lấy được.

Ôi, cả một kho châu ngọc
của vì vua vương miện sáng trên đầu
chẳng thể nào sánh được
với một điều dễ thương
đã khắc sâu trong trí nhớ.