Mưa đừng mưa ở đây
Mưa hãy sang phía Tây
Bên kia đang cần nước
Đừng trở lại bên này!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)