Khổ thân lạc đà quá nhỉ,
Muốn ăn, mãi chẳng ai cho:
Suốt từ sáng tới tận giờ
Mỗi hai xô đầy chứ mấy!