Này, đừng đứng gần chuồng quá –
Cọp đấy, nào phải mèo nhà!