Xem kìa, đến từ châu Úc
Có hai chú kenguru.
Hiện đang mê mải với trò
Nhảy cừu trong vườn bách thú.