Có chú chuột
Chạy ra xem đồng hồ
Lấm lét, co ro
Đang nhẩm đếm: một, hai, ba...
Lúc ấy
Chuông gõ một tiếng “boong”!
Chuột cong đuôi bỏ chạy


Nguồn: Góc trời tuổi thơ, NXB Lao động, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)