Thân trai lập chí rời thôn xóm
Chưa có công danh, chết chẳng về
Đâu cần yên nghỉ bên gốc tử
Non xanh khắp chốn khác chi quê?