Tống sử nêu cao người học đạo,
Phong lưu thiên tử cũng đa tình.
An An Đường với Sư Sư Lý,
Đều được ơn vua đến cấm thành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.