獻封大夫破播仙凱歌其六

暮雨旌旗濕未幹,
胡煙白草日光寒。
昨夜將軍連曉戰,
蕃軍只見馬空鞍。

 

Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 6

Mộ vũ tinh kì thấp vị can,
Hồ yên bạch thảo nhật quang hàn.
Tạc dạ tướng quân liên hiểu chiến,
Phiên quân chỉ kiến mã không an.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mưa chiều thấm ướt cờ rồng
Sương Hồ cỏ trắng lạnh trong nắng đầy
Đánh nhau hết tối rạng ngày
Lính Phiên còn chỉ ngựa gầy không yên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mưa chiều ướt đẫm cán cờ tuôn
Nắng lạnh trời Hồ cỏ trắng sương
Quân tướng đánh đêm cho tới sáng
Lính Phiên chỉ thấy ngựa không cương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa chiều làm cờ đều ướt rỏ
Khói xứ Hồ vương cỏ trắng tinh
Đêm qua đánh tới sáng banh
Thấy quân Phiên cưỡi ngựa mình không yên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa chiều vừa ướt cán cờ bay,
Cỏ trắng sương Hồ nắng lạnh ngày.
Quân tướng đánh nhau đêm tới sáng,
Lính Phiên chỉ thấy ngựa không người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa chiều vừa ướt cán cờ,
Nắng lạnh cỏ trắng sương Hồ buồn thay!
Quân tướng đánh nhau đêm ngày,
Lính Phiên chỉ thấy ngựa bay không người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời