獻封大夫破播仙凱歌其五

蕃軍遙見漢家營,
滿谷連山遍哭聲。
萬箭千刀一夜殺,
平明流血浸空城。

 

Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 5

Phiên quân dao kiến Hán gia doanh,
Mãn cốc liên sơn biến khốc thanh.
Vạn tiễn thiên đao nhất dạ sát,
Bình minh lưu huyết tẩm không thành.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Quân Phiên thấy trại Hán đông
Khắp rừng đầy lũng, khóc không muốn ngừng
Kiếm đao giết sạch một đêm
Sáng ra máu chảy đầy thềm, thành không

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Quân Phiên xa thấy trại Hán dàn,
Lũng sâu khắp núi dội khóc than.
Ngàn cung vạn kiếm một đêm giết,
Rạng sáng, thành không máu chảy tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Phiên binh thấy trại doanh quân Hán
Vang cốc sâu núi láng khóc than.
Một đêm tên vạn giáo ngàn
Giết đâm rạng sáng máu tràn thành không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quân Phiên thấy xa xa trại Hán
Khắp núi hang khóc váng không yên
Tên đao tàn sát một đêm
Sáng ra máu chảy mọi miền thành không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quân Phiên xa thấy Hán doanh,
Lũng sâu dãy núi khóc than dội cùng.
Đêm giết vạn kiếm ngàn cung,
Bình minh máu chảy thành không lan tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quân Phiên xa thấy Hán tiền doanh,
Dãy núi lũng sâu khóc vọng thanh.
Vạn kiếm ngàn cung đêm hạ sát,
Bình minh máu chảy lan tràn thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời