獻封大夫破播仙凱歌其四

日落轅門鼓角鳴,
千群面縛出蕃城。
洗兵魚海雲迎陣,
秣馬龍堆月照營。

 

Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 4

Nhật lạc viên môn cổ giốc minh,
Thiên quần diện phọc xuất Phiên thành.
Tẩy binh Ngư Hải vân nghênh trận,
Mạt mã Long Đôi nguyệt chiếu doanh.

 

Dịch nghĩa

Buổi chiều trống thúc tù và thổi trước cổng doanh trại,
Ngàn tù binh bị dẫn ra khỏi thành người Phiên.
Quân sĩ tập trận bên đầm Ngư Hải bao la mây trời.
Trăng chiếu cảnh ngựa ăn trong doanh trại trên gò Long Đôi.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trống kêu còi thổi cửa doanh
Ngàn tù binh trói thành Phiên giặc hàng
Tẩy binh nước biển mênh mang
Ngựa ăn thóc dưới trăng vàng Đồi Long

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cổng doanh, tù trống giục chiều trôi
ngàn lính tù Phiên trói dẫn rời.
Ngư hải trời mây quân tập trận
Ngựa ăn, trăng chiếu trại Long đôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt trời lặn tù-và trống nổi
Ngàn tù binh bị trói dẫn ra
Đầm Ngư quân tập trận to
Ngựa ăn, trăng chiếu trên gò Long đôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kèn trống buổi chiều thổi cổng doanh,
Tù Phiên ngàn vạn dẫn ra thành.
Bên đầm Ngư Hải quân dàn trận.
Trăng chiếu Long Đôi cảnh ngựa tranh (ăn).

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kèn trống chiều thổi cổng doanh,
Tù Phiên ngàn vạn ra thành dẫn đi.
Đầm Ngư Hải quân đuổi truy,
Long Đôi trăng chiếu ngựa thì đang ăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời