Già bảy mươi vẫn còn bán rượu
Quán Hoa Môn trăm hũ, ngàn bầu
Quả du trông tựa tiền xâu,
Hái vào mua rượu, ông đâu khước từ?

tửu tận tình do tại