Bóng cây rộn trước sổ
Hình núi in trên tường
Gió thổi, lò quê nóng
Nước xô, chày núi buông
Học chăm mới biết hớ
Quan lớn dễ “ngay xương”
Trăng mọc, cao tăng ngủ
Chỉ nghe rền tiếng chuông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)