Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 15/05/2014 09:21 bởi tôn tiền tử
Sướng Đương 暢當 không rõ năm sinh mất, người Hà Đông (nay thuộc Vĩnh Tế, Sơn Tây), nho sĩ đời Đường, dòng dõi nhà quan, con của Sướng Thôi 暢璀 từng làm đến Tán kỵ thường thị đời Đường Túc Tông. Ông đỗ tiến sĩ năm Đại Lịch thứ 7 (772), năm Trinh Nguyên làm Thái thường bác sĩ, cuối cùng làm đến Quả Châu thứ sử. Thơ có 1 quyển.