Nhà bên sông lầu cao chót vót
Sông lăn tăn trôi tuốt về xa
Trong nhà "Bạch tuyết" đàn ca
Kinh "Hoàng đình" bó lụa là màu đen

tửu tận tình do tại