Ngán thay thế sự cứ sai lầm,
Trẻ tạo bày ra chẳng dụng tâm.
Cuộc ấy khó hay mà khó giải,
Tự ngờ, tự tín, rối tơ tằm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.