Năm canh thức nhắp, năm canh những,
Nửa gối so le, nửa gối chờ.
Vườn én rủ ren trên lối cũ,
Canh gà xao xác giục tình xưa.


Bài thơ này làm trong thời gian cư tang khi chồng bà tạ thế.