Vắng vỏi xa gần liếng pháp chung,
Tình đời ấm lạnh, dễ nguôi lòng.
Am thanh thăm thẳm trần ai lặng,
Các tịnh làu làu ngọc giá trong.
Cánh cửa từ bi nương phận bạc,
Mảnh gương tế độ nhuốm màu hồng.
Trời tây biển khổ xem ngao ngán,
Tỉnh giấc hoàng lương nguyệt nửa vòng.


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 127