Tài không sắc sắc không tài,
Lá úa nhành khô cũng tiếng mai.
Ngọc ánh chi nài son phấn điểm,
Vàng ròng há sợ sắc màu phai.
Ba giềng trước đã xe tơ vắn,
Bốn đức nay tua nối tiếng dài.
Dẫu khiến duyên này ra đến thế,
Trăng thu bóng xế rạng non đoài.


Sau khi chịu cảnh goá bụa, bà Sương Nguyệt Anh được nhiều người lui tới thăm hỏi. Ông Hồ Bá Xuyên ở Vĩnh Kim, Mỹ Tho gửi cho bà một bài thơ, ý muốn cùng bà chắp nối:
Trời đất ghen chi chữ sắc tài,
Vườn xuân vội úa bảy phần mai.
Gương loan đối bóng tuy còn rạng,
Nét thuỷ in mày sợ chóng phai.
Lăng líu duyên hồng tơ tóc ngắn,
Vấn vương phận liễu tháng ngày dài.
Bóng đào bao thuở thay đôi lứa,
Nỡ để trăng thu xế bóng đoài.
Bà đáp lại bằng bài thơ này.

Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977