Nhà thơ R.:

Bệnh lao
Rượu
đôi lúc
là thơ.


Trích từ tập "Quy luật tự nhiên", 2007