Trời xanh đón người cứu nước về
Đau lòng, chúng sinh trên đường mê
Xưa nay hiếm bậc lão anh kiệt
Chiếc lá thu bay: trời ủ ê


Khi được tin Bác Hồ mất, tác giả rất đau xót bỏ cả ăn và viết bài thơ này để kính viếng.

Nguồn: Tên Người là cả một niềm tin (tập thơ thế giới viết về Bác Hồ), NXB Thanh niên, 1985
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)