Khí thu sao quạnh quẽ
Gió lạnh lùa ngoài nhà
Thôn lẻ chìm sương khói
Người về cầu bước qua
Quạ ô bu cổ thụ
Nhạn lượn khuất trời xa
Chỉ có sư thâm áo
Lặng nhìn sông bóng tà