Sân vắng trăm hoa nở
Dư hương vô tận nhà
Đối nhau đều chẳng nói
Nửa tối đêm xuân qua