Trước người người chẳng nói
Chẳng nói ý thêm dài
Túi mở đầu giường sách
Trước rèm mưa tạt mai