Mẹ ơi làm sao có được
Ba trăm cái ô thật nhanh?
Mẹ bảo: Dễ thôi, hãy thổi
Vào cái hoa bồ công anh!