Cái đẹp đánh mất không mất hi vọng
về một lời nói bị cấm đoán.
Từ một thiền thần câm lặng
Nàng giăng một cánh buồm
Ra khơi

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé